Materace Framatti

Jesteś tutaj: Framatti » Regulamin

Regulamin

 

Regulamin składania zamówień na stronie framatti.pl

Biuro obsługi klienta:
tel. +48 667 11 22 11
email: r.dreksa@framatti.pl

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Sklep www.framatti.pl prowadzony jest przez firmę:
Framatti Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą we Wrocławiu (50-514), przy ulicy Międzyleskiej 4, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000519472. Kapitał zakładowy 20.000,00 zł wpłacony w całości.
Zarejestrowaną pod numerem NIP 8992756158, numer REGON 022465839.

2. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW
2.1. Sklep internetowy www.framatti.pl, prowadzi sprzedaż detaliczną wyrobów firmy Framatti Polska Sp. z o.o. oraz może prowadzić sprzedaż produktów innych producentów za pośrednictwem sieci Internet.
2.2. Do zakupów w sklepie internetowym www.framatti.pl upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.
2.3. Zakupy w sklepie www.framatti.pl polegają na dodaniu wybranych towarów do koszyka, wybraniu formy płatności i wysyłki i zatwierdzeniu zamówienia.
2.4. Przyjęcie przez sklep internetowy www.framatti.pl każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą telefoniczną lub e-mailową przez pracownika sklepu.
2.5. Sklep internetowy www.framatti.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
2.6. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym www.framatti.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
2.7. Firma Framatti Polska Sp. z o.o. prowadząca sklep internetowy www.framatti.pl, wystawia fakturę VAT, lub PARAGON. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT, w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT.
2.8. Wszystkie towary są fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad prawnych i fizycznych i w kompletnym opakowaniu producenta.
2.9. Po zamówieniu towaru w sklepie www.framatti.pl, system automatycznie generuje wiadomość pocztową zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia” i wysyła ją na adres e-mail wskazany w zamówieniu.
„Potwierdzenie zamówienia” zawiera:
- dane kontaktowe Klienta które sam podał składając zamówienie;
- model, wymiary i inne cechy charakterystyczne zamówionego produktu/-ów;
- cenę za poszczególne wyroby oraz łączną wartość zamówienia;
- dane sprzedawcy;
- numer konta, na które należy dokonać wpłaty należności;
- inne informacje o zamówieniu.
2.10. Zamówienie zostanie skierowane do realizacji niezwłocznie po wpływie płatności na konto wskazane w „Potwierdzeniu Zamówienia”.

3. WYSYŁKA ZAMÓWIENIA
3.1. Klient jest informowany o dokładnym koszcie po dodaniu wybranych towarów do koszyka, przed ostatecznym potwierdzeniem złożenia zamówienia.
3.2. Po wpłynięciu należności na konto Framatti Polska Sp. z o.o., termin realizacji zamówienia wynosi od 3 do 21 dni.
3.3. Po wpłacie należności za zamówiony towar, Zamawiający otrzyma pocztą elektroniczną „Potwierdzenie Dostawy” w którym będzie określona data dostawy zamówionego towaru.
3.4. „Potwierdzenie Dostawy” w formie papierowej Zamawiający otrzyma wraz z dostarczonym towarem w celu potwierdzenia zawarcia umowy i stanu dostarczonego towaru.
3.5. Dostawa zamówionego towaru odbędzie się za pośrednictwem firmy Rohling Suus lub innym kurierem w zależności od rodzaju zamówionego towaru. 
3.6. Dostawa zamówionego towaru może się także odbyć transportem własnym firmy Framatti Polska Sp. z o.o.
3.7. Dostawa zamówionego towaru na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest bezpłatna. Usługa nie obejmuje wniesienia, rozpakowania i montażu.
3.8. W momencie odbioru przesyłki Zamawiający ma obowiązek do sprawdzenia zawartości paczki w obecności kuriera. Jest to niezbędny warunek do uwzględnienia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu uszkodzenia, bądź okradzenia przesyłki w czasie transportu. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki.
W takim przypadku prosimy niezwłocznie powiadomić Sprzedającego czyli firmę Framatti Polska Sp. z o.o. kontaktując się z jej przedstawicielem pod numerem tel. 667 11 22 11.

4. REKLAMACJE I GWARANCJE
4.1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w Karcie Gwarancyjnej dołączanej do zakupionego towaru.
4.2 W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia. W takim przypadku prosimy o odesłanie towaru na adres firmy Framatti Polska Sp. z o.o. ul. Międzyleska 4, 50-514 Wrocław.
4.3. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową:
Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego wobec Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z tytułu niezgodności produktu z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.). Sprzedający ustosunkuje się do żądania Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Zamawiającego adres lub w inny podany przez Zamawiającego sposób.
W przypadku Towarów objętych również gwarancją Sprzedający informuje, iż gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z niezgodności towaru z umową.
4.4. Reklamacje prosimy składać drogą mailową, na adres: r.dreksa@framatti.pl lub biuro@framatti.pl

5. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW
5.1. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, prosimy Zamawiającego o odesłanie należycie zapakowanego w oryginalne opakowanie produktu w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania na adres firmy Framatti Polska Sp. z o.o. ul. Międzyleska 4, 50-514 Wrocław oraz dołączyć do odsyłanego produktu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie nie musi mieć żadnej szczególnej formy, ale dla ułatwienia Zamawiający może otrzymać drogą elektroniczną taki druk od Sprzedającego, jeśli wyrazi taką wolę.
5.2. Odesłany towar nie może nosić żadnych znamion użytkowania i musi być nieuszkodzony. Do procedury odstąpienia od zakupu nie zostaną także przyjęte zabrudzenia, które nie spełniają standardów higieny.
5.3. Zwrot pieniędzy przez firmę Framatti Polska Sp. z o.o. nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu odesłanego towaru, poprzez wykonanie przelewu na wskazane przez Zamawiającego konto.

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
6.1. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia w tym wysyłki oraz wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Wyjątek stanowi przekazanie danych Zamawiającego do wybranego przez Zamawiającego przewoźnika doręczającego przesyłkę.
6.2 Zamawiający ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu prosimy o wysłanie wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: r.dreksa@framatti.pl lub prośby tradycyjną pocztą na adres sklepu. Firma Framatti Polska Sp. z o.o. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy polskiego prawa.
7.2. Ewentualne spory będzie rozstrzygał Sąd Rejonowy we Wrocławiu.
7.3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych www.framatti.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zamawiający składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach www.framatti.pl, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie tego towaru. Moment zawarcia umowy kupna sprzedaży następuje z chwilą pisemnego potwierdzenia odbioru zamówionego towaru przez Zamawiającego na druku „Potwierdzenie Dostawy” (patrz pkt. 3.4. niniejszego regulaminu) lub podpisaniu dostarczonego dowodu zakupu.
7.4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sklep deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.